Usluge

Trgovačka društva / obrtnici „ dobitaši“

Cijena mjesečnog paušala obuhvaća slijedeće usluge:

1. Financijsko i analitičko knjigovodstvo
2. Mjesečno izvještavanje
3. Godišnje izvještavanje
4. Savjetovanje i konzultacije


Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća:

• Izradu kontnog plana za poduzetnika prema djelatnosti
• Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
• Vođenje pomoćnih knjiga (Knjiga izlaznih računa , Knjiga ulaznih računa, Glavna blagajna, Devizna blagajna )
• Izrada temeljnica za knjiženje
• Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera, cijele godišnje kartice i izvodi otvorenih stavki
• Knjiženje izvoda kunskih i deviznih žiro računa
• Obračun plaća na temelju evidencija o radu
• Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike
• Analitika osnovnih sredstava i godišnji obračun amortizacije

Mjesečno izvještavanje ( dostava nadležnim institucijama putem interneta, koristeći uslugu fina e-kartice)

• Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
• RS-m obrazac za obračun plaća i honorara za REGOS
• ID obrazac obračuna plaća za radnike u zemlji i izaslane radnike za poreznu upravu
• Mjesečna prijava poreza na potrošnju za ugostiteljstvo
• Prijava posebnih poreza
• Tromjesečni statistički izvještaji TSI-POD za FINU

Godišnje izvještavanje ( dostava nadležnim institucijama putem interneta, koristeći uslugu fina e-kartice)

• Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
• Bruto bilanca, bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, izvještaj o novčanom toku
• Godišnji obračun PDV-a (PDV-K),
• Obračun članarine turističkim zajednicama, obračun komorskog doprinosa, obračun spomeničke rente
• Godišnji financijski izvještaji (GFI-POD) za FINU
• Izvještaj o primanjima radnika IP obrazac
• Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac.

Dodatne usluge koje ne ulaze u cijenu mjesečnog paušala:

• Izrada fakturira
• Izrada otpremnica
• Izrada zapisnika o promjeni cijena
• Izrada međuskladišnice
• Vođenje knjige popisa
• Izrada kalkulacije
• Izrada računovodstvenih politika
• Ispis blagajničkih uplatnica/isplatnica i blagajničkog izvješća
• Izrada putnog naloga
• Obračun loko vožnje
• Pisanje ugovora ,odluka, zapisnika …
• Prijava/odjava djelatnika u MIO i HZZO

Obrtnici / Slobodna zanimanja

Cijena mjesečnog paušala obuhvaća slijedeće usluge:

1. Financijsko i analitičko knjigovodstvo
2. Mjesečno izvještavanje
3. Godišnje izvještavanje
4. Savjetovanje i konzultacije


Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća

• Unos podataka u knjigu primitaka i izdataka (KPI)
• Unos podatka u knjigu tražbina i obveza (Obrazac TO)
• Unos podataka u knjigu dugotrajne imovine (Obrazac DI)
• Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga :Knjiga izlaznih računa (Knjiga IRA), Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA), glavna blagajna, devizna blagajna
• Obračun plaća na temelju evidencija o radu.
• Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike.
• Godišnji obračun amortizacije

Izvještavanje ( dostava obrazaca putem interneta nadležnim institucijama, koristeći uslugu fina e-kartice)

• Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
• RS-m obrazac za obračun plaća i honorara za REGOS
• ID obrazac obračuna plaća za radnike u zemlji i izaslane radnike za poreznu upravu Mjesečna
• Prijava poreza na potrošnju za ugostiteljstvo.
• Prijava posebnih poreza

Godišnje izvještavanje:

• Prijava poreza na dohodak sa svim potrebnim prilozima
• Godišnji obračun PDV-a (PDV-K),
• Obračun članarine turističkoj zajednici,
• Obračun komorskog doprinosa,
• Obračun spomeničke rente.
• Izvještaj o primanjima radnika IP obrazac.
• Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac.

Dodatne usluge koje ne ulaze u cijenu mjesečnog paušala:

• Izrada fakturira
• Izrada otpremnica
• Izrada zapisnika o promjeni cijena
• Izrada međuskladišnice
• Vođenje knjige popisa
• Izrada kalkulacije
• Ispis blagajničkih uplatnica/isplatnica i blagajničkog izvješća
• Izrada putnog naloga
• Obračun loko vožnje
• Pisanje ugovora ,odluka, zapisnika …
• Prijava/odjava djelatnika u MIO i HZZO
 

Neprofitne organizacije, udruge i savezi

Financijsko i analitičko knjigovodstvo :

• Izrada kontnog plana za neprofitne organizacije
• Izrada računovodstvenih politika
• Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik knjiženja, glavna knjiga,
• Vođenje pomoćnih knjiga: Knjiga izlaznih računa (IRA), Knjiga ulaznih računa (URA), Glavna blagajna, Devizna blagajna
• Izrada temeljnica za knjiženje na temelju kontnog plana za neprofitne organizacije
• Knjiženje donacija i sponzorstva.
• Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera, cijele godišnje kartice i izvodi otvorenih stavki
• Knjiženje izvoda kunskih i deviznih žiro računa
• Obračun plaća na temelju evidencija o radu.
• Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike

Izvještavanje

• Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
• RS-m obrazac za obračun plaća i honorara za REGOS
• ID obrazac obračuna plaća za poreznu upravu
• Tromjesečni statistički izvještaji S-PR-RAS-NPF za FINU
• Polugodišnji financijski izvještaj PR-RAS-NPF za FINU i Hrvatski zavod za statistiku

Godišnje izvještavanje:

• Godišnji financijski izvještaji : Bilanca ( BIL-NPE), Račun prihoda i rashoda (PR-RAS-NPF), Bilješke uz financijske izvještaje, koji se predaju Državnom uredu za reviziju i Fina-i
• Izvještaj o primanjima radnika IP obrazac.
• Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac.
• Godišnji obračun PDV-a (PDV-K)
 

Građani

Prijava poreza na dohodak po prijavi
Vođenje knjige izlaznih računa po obračunu / mjesečno / tromjesečno
Vođenje knjige ulaznih računa
Obračun PDV-a

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana