Novosti

Izmjene vezane za doprinose

1. Oslobođenje obveza doprinosa na osnovicu za osobe mlađe od 30 godina života po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Poslodavci koji od 1. siječnja 2015. i nadalje sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja u trenutku sklapanja tog ugovora ima manje od 30 godina života bit će za tu osobu oslobođeni od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do 5 godina. Radi ostvarivanja prava na „olakšicu“ poslodavcima neće biti propisani nikakvi dodatni uvjeti, osim ograničenja propisanog Zakonom o doprinosima, a to je da se ne može koristiti olakšica za osobu s kojom je poslodavac prethodno imao ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.

2. Promjena načina utvrđivanja obveza doprinosa samostalnim obveznicima doprinosa

Osiguranicima po osnovama obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i to:

− osiguranici po osnovi djelatnosti obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja,

− osiguranici po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja,

− osiguranici po osnovi športaš,

− osiguranici po osnovi djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

− osiguranici po osnovi ostale samostalne djelatnosti,

− osiguranici po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja: medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnika obiteljskog doma,

obveza doprinosa, te mjesečna osnovica i iznosi doprinosa za 2015. godinu će se utvrđivati kao i do sada, odnosno rješenjem Porezne uprave.

Osobe koje će u 2016. godini biti osigurane po tim osnovama će obvezu doprinosa za razdoblje osiguranja od 1. siječnja 2016. godine pa nadalje biti dužne same obračunavati i o tome podnositi Obrazac JOPPD. Odredbama Pravilnika o porezu na dohodak bit će propisane oznake za iskazivanje obveze doprinosa u Obrascu JOPPD za svaku od kategorija navedenih osoba.

Osiguranicima po osnovi:

− samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez plaćaju prema paušalnom dohotku i to: o djelatnost obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja, o djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

− djelatnost slobodnog zanimanja i to: novinari, samostalni umjetnici i sportaši

– koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku,

− član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge,

− svećenik i drugi članovi vjerske zajednice,

− zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije,

− zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu,

zatečenima u osiguranju na dan 1. siječnja 2015. godine, kao i onima koji su to svojstvo stekli tijekom 2015. godine, Porezna uprava će rješenjem utvrditi obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi.

Novost je da se od 1. siječnja 2015. ovim osiguranicima izdaje jedno („trajno“) rješenje koje će vrijediti kroz čitavo razdoblje osiguranja odnosno do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa ili do donošenja novog rješenja.

Za razliku od dosadašnjih rješenja koja su se donosila za pojedino obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) ovo rješenje, s obzirom da se može odnositi i na više poreznih razdoblja, neće sadržavati iznose mjesečne osnovice i doprinosa što ih je obveznik dužan plaćati za određenu godinu, već odredbu o tome da je mjesečna osnovica umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta te da se za svaku godinu provedenu u osiguranju primjenjuje mjesečna osnovica što je za tu godinu objavljuje ministar financija, te naziv doprinosa i stope za obračun doprinosa. Obveze doprinosa utvrđene rješenjem evidentirati će se na OIB – u obveznika kao i do sada.

Za osiguranike po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi obveza doprinosa, te mjesečna osnovica i iznosi doprinosa za 2015. godinu će se utvrđivati kao i do sada, odnosno rješenjem Porezne uprave, koje će se donositi po utvrđenom statusu u osiguranju. Osobama koje će u 2016. godini biti osigurane po tim osnovama obvezu doprinosa za razdoblje osiguranja od 1. siječnja 2016. pa nadalje rješenjem će utvrđivati Porezna uprava, a to će se rješenje donositi po isteku godine na koju se odnosi, odnosno u 2017. godini za 2016. godinu. Do donošenja rješenja ovi osiguranici biti će u obvezi tijekom 2016. godine plaćati predujmove doprinosa.

Osiguranicima po osnovama:

− poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva,

− osiguranik po osnovi poljoprivrede,

− produženo mirovinsko osiguranje,

− osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva,

− osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi,

− član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu,

− stranac,

− član obitelji stranca.

u 2015. godini i u narednim godinama, obveza doprinosa će se utvrđivati kao i do sada, odnosno Porezna uprava će rješenjem utvrđivati mjesečnu osnovicu i iznose doprinosa, a to će se rješenje donositi za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu).

Obveznicima doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od druge djelatnosti sukladno propisima o porezu na dohodak utvrđuju dohodak kao razliku poslovnih primitaka i izdataka ili sukladno propisima o porezu na dobit od druge djelatnosti utvrđuju dobit, te doprinose plaćaju prema godišnjoj osnovici, mijenja se načinu utvrđivanja te obveze, odnosno godišnju osnovicu i iznose doprinosa za 2015 neće rješenjem utvrđivati Porezna uprava, kao što je dosada bio slučaj, već sami porezni obveznici.

Navedeno znači da:

− obveza doprinosa prema godišnjoj osnovici za 2014., koja se ima obračunati u 2015. godini, obračunava se prema propisima važećima za 2014. godinu, odnosno ovu obvezu će rješenjem u 2015. godini utvrditi Porezna uprava,

− obveza doprinosa prema godišnjoj osnovici za 2015., koja se ima obračunati u 2016. godini, obračunava se prema propisima važećima za 2015. godinu, odnosno ovu obvezu će u 2016. godini biti dužni obračunati sami obveznici doprinosa.

Za obveznike koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku zadržao bi se dosadašnji način utvrđivanja obveze doprinosa, pa bi im iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi i nadalje utvrđivala Porezna uprava rješenjem.

3. Usklađenje odredbi Zakona o doprinosima s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dana 1. siječnja 2015. godine na snagu stupaju odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013), kojima se ukida obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se prema odredbama prijašnjeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) plaćao po stopi od 0,1% ili 0,2%, a uvodi se obveza plaćanja novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Poslodavci – obveznici posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, prema trenutno važećim odredbama Zakona, obvezu doprinosa za zapošljavanje obračunavaju po sniženoj stopi od 1,6% umjesto po stopi od 1,7%. S obzirom da se odredbama posebnog propisa od 1. siječnja 2015. godine ukida obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odredbe Zakona o doprinosima potrebno je uskladiti s ovim izmjenama, odnosno za sve poslodavce propisati primjenu jedinstvene stope od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje

4. Novi način normativnog uređenja postupka provedbe plaćanja doprinosa

Vezano uz postupak provedbe plaćanja doprinosa Vladi Republike Hrvatske je dana ovlast da uredbom može propisati način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici. U skladu s navedenim ovlaštenjem Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Narodne novine, br. 49/2012 i 31/2014, u daljnjem tekstu Uredba). Uredba, od dana stupanja na snagu pa do danas, predstavlja učinkovitu mjeru protiv pokušaja isplate plaće bez plaćanja doprinosa. Uzimajući u obzir važnost Uredbe kao i rezultate koje je njena primjena do sada polučila, ukazala se potreba da se osnovna pitanja koja su do sada bila uređena odredbama Uredbe, urede samim Zakonom o doprinosima, dok će ministru financija biti dana ovlast da određena pitanja podrobnije uredi provedbenim propisom, odnosno Pravilnikom o doprinosima Ovime će se osigurati još efikasniji mehanizmi za sprječavanje isplate plaće bez plaćanja doprinosa, što je bio i osnovni cilj donošenja Uredbe. S obzirom da Uredba prestaje važiti 1. srpnja 2015. odredbe Pravilnika koje se odnese na provedbu plaćanja doprinosa počinju važiti s tim datumom.

5. Brisane su odredbe o zastari prava na pokretanje prekršajnog postupka i zastari prava na naplatu novčanih kazni

Brisanjem ovih odredbi na zastaru prava na pokretanje prekršajnog postupka i zastaru prava na naplatu novčanih kazni primjenjivat će se odredbe Prekršajnog zakona.

6. Oslobođenje obveze doprinosa prema drugom dohotku po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

Pitanje obveze doprinosa osobama kojima će, sukladno propisima o porezu na dohodak, biti utvrđen drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, bit će uređeno na način da se u tom slučaju neće utvrđivati obveza doprinosa temeljem koje bi se ostvarivala prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

 

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana