Korisne informacije

Ugovor o radu na određeno vrijeme

UGOVOR O RADU na određeno vrijeme
Mora sadržavati sve minimalne elemente ugovora o radu, uz posebnu napomenu na posebnosti vezane za vrijeme na koje je sklopljen (npr. Šest mjeseci, 25 dana, do okončanja određenog posla, do povratka nenazočnog radnika i sl.)
Ovaj ugovor sklapa se samo iznimno, ukoliko su kumulativno ispunjeni slijedeći uvijeti:

1. prestanak mora biti unaprijed utvrđen
2. razlozi prestanka moraju biti objektivni
3. razlozi prestanka moraju biti opravdani rokom, izvršenjem nekog posla ili nastupom određenog događaja

Opravdani razlozi za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme mogu biti npr. sezonski posao, zamjena privremeno nenazočnog radnika zbog duže bolesti ili rodiljnog dopusta, vremenska ili stvarno ograničena narudžba ili drugo privremeno povećanje opsega posla

Radni odnos zasnovan ugovrom o radu na određeno vrijeme prestaje istekom roka utvrđenim ugovorom, što znači da je rok bitan sadržaj ugovora, iznimno ako je tako ugovoreno, ugovor o radu na određeno vrijeme može prestati i otkazom. Ukoliko otkaz nije stavljen kao odredba ugovora o radu na određeno vrijemeposlodavac nema pravo prije isteka ugvorenog roka otkazati radniku ugovor o radu na određeno vrijeme.

UGOVOR O RADU na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
Poslodavci koji posluju pretežito sezonski, a žele si osigurati dovoljan broj stručnih i osposobljenih kadrova za svaku sezonu, sklapaju ovu vrstu ugovora.

Specifičnost ovog ugovora je u tome što radniku teče mirovinsko osiguranje i u razdoblju u kojem on ne radi. U slučaju sklapanja ove vrste ugovora poslodavac je dužan radnika prijaviti na produženo osiguranje i uplaćivati doprinose za produženo osiguranje prema propisima o mirovinskom osiguranju

Dodatne odredbe koje mora sadržavati ovaj ugovor su:

1. uvijeti i vrijeme za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje, ovu odredbu može se uputiti na odgovarajući kolektivni ugovor ili pravilnik o radu
2. roku u kojem je poslodavac obvezan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
3. roku u kojem je radnik obvezan izjasniti se o ponudi sklapanja ugovora, a taj rok ne može biti kraći od 8 dana, a ukoliko radnik odbije sklapanje ugovora poslodavac ima pravo tražiti povrat sredstva za uplaćene doprinose

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana