Korisne informacije

Prestanak ugovora o radu

PRESTANAK UGOVORA O RADU
1. Smrću radnika
2. Istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. Kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža, ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore
4. Dostavom pravomoćnog rješenje o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad
5. Sporazumom radnika i poslodavca – mora biti u pisanom obliku da bi bio valjan
6. Otkazom - je  jednostrano očitovanje volje strane ugovora o radu (poslodavca ili radnika) kojim ta strana izražava svoju namjeru (volju) da ugovor o radu okonča, on mora biti u pisanom obliku te se mora dostaviti neposredno osobi kojoj se otkazuje
7. Odlukom nadležnog suda – utvrdi li sud na zahtjev radnika da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos,  sud će odrediti dan prest5anka radnog odnosna, te mu dosuditi naknadu štete u iznosu najmanje tri, a najviše 18 prosječnih mjesečnih plaća toga radnika isplaćenih u prethodna tri mjeseca, ovisno o trajanju radnog odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika . Odluku  o raskidu sud može donijeti i na zahtjev poslodavca postoje li okolnosti koje opravdano ukazuju da nije moguć nastavak radnog odnosa


OPRAVDANI RAZLOZI ZA OTKAZ:
1. Prestanak potrebe za radom radnika
2. Nemogućnost radnika da uredno izvršava obveze
3. Radnikovo kršenje obveza
4. Stečaj, likvidacija
5. Ne polaganje stručnog ispita
6. Ne udovoljavanje na probnom radu


NEOPRAVDANI RAZLOZI ZA OTKAZ:
1. Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti
2. Privremena nenazočnost na radu zbog ozljede
3. Podnošenje žalbe ili tužbe odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca
4. Obraćanje radnika nadležnim tijelima izvršne vlasti zbog povrede propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu …

Vrste otkaza
REDOVITI OTKAZ (IMA OTKAZNI ROK)


1. Redoviti otkaz poslodavca – poslodavac mora dokazivati opravdanost razloga za otkaz

a) Poslovno uvjetovani otkaz – ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ovo je razlog na strani poslodavca. Poslodavac ne smije u roku od 6 mjeseci na istim poslovima zaposliti drugog radnika, ako u tom roku nastane potreba zapošljavanja  zbog obavljanja istih poslova – ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga. Veliki poslodavac koji u roku od 90 dana namjerava otkazati najmanje 20 radnika iz poslovno uvjetovanih razloga mora izraditi program zbrinjavanja viška radnika

b) Osobno uvjetovani otkaz – ako radnik nije u mogućnosti uredno ispunjavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti, neki od mogućih razloga su : karakterne osobine, bolest (ali ne profesionalna bolest ili ozljeda na radu), gubitak dozvole za obavljanje određenih poslova, u ovom obliku otkaza naglasak je na trajnosti razloga za tom vrstom otkaza

c) Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem - radnik krši obveze iz radnog odnosa, prije ovog otkaza poslodavac je dužan upozoriti radnika na njegove obveze, upozoriti ga na mogućnost otkaza za slučaj daljnjeg kršenja obveza te mu omogućiti da iznese svoju obranu

d) Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora  - primjenjuje se kada poslodavac želi  izmijeniti sadržaj ugovora o radu protiv volje radnika, moraju biti ispunjeni svi uvjeti za otkaz, radnik ga može ali  ne mora prihvatiti, prihvatom takvog otkaza radnik ne gubi pravo pobijati valjanost otkaza


2. Redoviti otkaz radnika – radnik ne mora navesti niti obrazložiti razloge za otkaz, ali ima pravo i dužnost odraditi odradit otkazni rok


IZVANREDNI OTKAZ (NEMA OTKAZNOG ROKA) – u ovom obliku otkaza i poslodavac i radnik moraju dokazati opravdanost za izvanrednim otkazom
Uvjeti se prosuđuju prema objektivnim kriterijima koji moraju biti kumulativno ispunjeni , a to su da nastavak radnog odnosa nije moguć, te da su razlozi opravdani tj. da je došlo do osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice i otkaz se mora dati u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji izvanredni otkaz
1.  Izvanredni otkaz poslodavca
2. Izvanredni otkaz radnika


SPORAZUMNI PRESTANAK
• ugovor o radu utemeljen je na dobrovoljnosti i izraz je slobodne volje ugovornih strana -  ugovor se može mijenjati, dopunjavati, pa i prestati slobodno izjavljenom voljom ugovornih strana
• jedino što zakonodavac propisuje je pisani oblik – o tome ovisi valjanost sporazuma o prestanku ugovora o radu

SUDSKI RASKID
• utvrdi li sud na zahtjev radnika da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu najmanje tri, a najviše 18 prosječnih mjesečnih plaća toga radnika isplaćenih u prethodna tri mjeseca, ovisno o trajanju radnog odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika
• odluku o raskidu ugovora o radu sud može donijeti i na zahtjev poslodavca postoje li okolnosti koje opravdano ukazuju da nije moguć nastavak radnog odnosa


Otkazni rokovi
...kada poslodavac otkazuje ugovor o radu
U slučaju kada poslodavac redovito otkazuje ugovor o radu radniku, sukladno Zakonu o radu, otkazni rok je najmanje:
• dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od 1 godine,
• mjesec dana, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno 1 godinu,
• mjesec dana i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno 2 godine,
• dva mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno 5 godina,
• dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno 10 godina,
•  tri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno 20 godina.
• Iznimno, otkazni rok radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno 20 godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio 50 godina života, a za mjesec dana ako je navršio 55 godina života.

Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova koji su prije navedeni.
Kod izvanrednog otkaza ugovora o radu nema otkaznog roka.

…kada radnik otkazuje ugovor o radu
Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za tom ima osobito važan razlog. Kod izvanrednog otkaza ugovora o radu nema otkaznog roka.

Primjena najpovoljnijeg prava za radnika
Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako Zakonom o radu ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Primjerice, ako
je trajanje godišnjeg odmora uređeno i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, primjenjuje se ono pravo, u svezi trajanja godišnjeg odmora, koje je za radnika najpovoljnije.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana