Korisne informacije

Otpremnine

OTPREMNINA – pravo na otpremninu ima radnik koji  je kod poslodavca radio neprekidno 2 godine, radnik nema pravo na otpremninu ukoliko je do otkaza došlo skrivljenim ponašanjem radnika

Tko ima pravo na otpremninu prema Zakonu o radu?
Pravo na otpremninu ima radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon 2 godine neprekidnog rada (kod tog poslodavca), osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika. Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od 1/3 prosječne bruto mjesečne plaće koju je radnik ostvario u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca koji mu otkazuje ugovor o radu.

Primjer:
• poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga
• bruto plaća radnika u prethodna 3 mjeseca: 3.000,00 kn, 4.000,00 kn i 5.000,00 kn
• radnik radio kod poslodavca neprekidno 4 godine

 1/3 prosječne bruto  3.000,00+4.000,00+5.000,00

mjesečne plaće     = ------------------------------------   x 1/3

                                              3    

                                  = 4.000,00 kn

 Pravo na otpremninu = 4.000,00 x 4 = 16.000,00 kn

Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od 6 prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu.
Otpremnina se može neoporezivo isplatiti, sukladno čl. 13. st. 2. t. 21. Pravilnika o porezu na dohodak, kod osobno i poslovno uvjetovanih otkaza, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca (koji otkazuje ugovor o radu). Iznimno, otpremnine zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti mogu se isplatiti do 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca (koji otkazuje ugovor o radu).

Otpremnina kada radnik otkazuje ugovor o radu i kod sporazumnog raskida ugovora o radu
Prema odredbama Zakona o radu, ako radnik otkazuje ugovor o radu ili se sporazumno raskida ugovor o radu, radnik nema pravo na otpremninu osim ako to pravo nije navedeno u nekom drugom izvoru radnog prava (ugovor o radu, pravilnik o radu, kolektivni ugovor) ili se sporazumno dogovore radnik i poslodavac. Kod isplate takve otpremnine u cijelosti se obračunavaju propisani doprinosi (iz i na osnovicu), porez na dohodak i prirez (ako ga ima), tj. iznos otpremnine u cijelosti se smatra dohotkom od nesamostalnog rada

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana